Apple đã nhanh chóng đưa video sự kiện đặc biệt vừa kết thúc cách đây 1:40 phút lên mạng và bạn có thể xem lại ngay bây giờ. Hơn 80 phút video chất…

http://keddr.com Вот он, дисплей моей мечты без малейшего преувеличения! К слову, обзор нового iPad (The New iPad) можно…

Tagged with:

Filed under: Uncategorized

Like this post? Subscribe to my RSS feed and get loads more!